Werkwijze psychiater Middelweerd

Een psychiater is medisch specialist en zal uw problematiek door een medische bril (proberen) te bezien, d.w.z. dat zo veel mogelijk vanuit een “ziektemodel” wordt gekeken.
Daarbij worden “verwekkers” ofwel “stressoren” (uitlokkende, ziekmakende factoren) in beeld gebracht en, indien mogelijk, beïnvloed.

“Ziekte” is moeilijk te definiëren, maar zou gezien kunnen worden als: het tekort schieten van adaptatieve vermogens (aanpassing aan en beïnvloeding van de omgeving in het kader van overleven van de soort en het individu) met als gevolg onwel bevinden en gehinderd worden in verdere persoonlijke groei.
“Ziekte” vereist een bekende verwekker, een hypothese over de ontstaanswijze, kennis over het beloop in stadia en de prognose. Voor “griep” is dit alles vrij helder, voor psychiatrische “ziekten” allerminst.
De DSM classificaties zijn geen “ziektes”, maar samengevoegde symptomen of syndromen die tot ziekte kunnen leiden (bv ADHD is een syndroom welke tot ziekte kan leiden).

Het “ziektemodel” wordt benaderd vanuit “bio-psycho-sociaal” perspectief, d.w.z.:

  • Bio- verwijst naar biologisch psychiatrisch en houdt in: problemen in het brein, bv problemen in netwerken (samenwerkende gebieden in het brein), problemen in prikkelverwerking, problemen in zenuwcellen, etc. Ook verwijst het naar de relatie tussen brein en lichaam en dus naar de samenhang van zgn. “psychische- en lichamelijke” aandoeningen.
  • Psycho- verwijst naar de psychologische aspecten, bv omgang met / controle over eigen behoeftes, emoties en eigen waarheden; omgang met anderen; vanuit iemands eigen leergeschiedenis.
  • Sociaal-verwijst naar het ingebed zijn in sociale systemen en hoe dat het gedrag beïnvloedt, bv partnerrelaties, werkrelaties, vriendschapsrelaties, relaties in gezin van herkomst of eigen gezin, etc.

Persoonsgerichte geneeskunde: verwijst naar het plaatsen van klachten / problemen, alsmede de behandeling daarvan, in de totale diagnostische blauwdruk van uw persoon. Soms in samenwerking met de huisarts en andere medisch specialisten.
Vb: u heeft angstklachten welke te classificeren zijn als een angststoornis die in de familie voorkomt. Uw leergeschiedenis vermeldt een problematische jeugd en u bent opgegroeid in een onveilig “nest”. U heeft (onbewuste) vaardigheden aangeleerd waarmee u de stress en angst als kind redelijk kon beteugelen maar het zette uw “stress systeem” voortdurend onder druk. Als volwassene wordt u vervolgens geconfronteerd met nieuwe stress oproepende situaties in uw leven en blijken de genoemde vaardigheden niet adequaat meer te zijn. Het gevolg zou dan kunnen zijn dat u niet meer kunt compenseren. Uw stress systeem functioneert niet goed en uw lijf (incl. uw brein) verkeert continu in een soort van ontstekingsstaat, waardoor u zich ziek voelt en breinfuncties verstoord raken in hun ritme, zoals ontregeling van het hormonale systeem of afweersysteem zodat de weg geplaveid wordt naar hart/vaatziekten, suikerziekte, reumatische aandoeningen, fibromyalgie, of ontregeling van stemming/emotie/motivatie/denken etc.

In de behandeling hier probeer ik zoveel mogelijk bovengenoemde aspecten “mee te nemen” (bio-psycho-sociaal, zie boven onder “ziektemodel”) en zo nodig te beïnvloeden.

Behandel tools:

  • Farmacotherapie (medicatietherapie): instellen op medicatie (bv een antidepressivum), voorlichting daar over, bewaken van evt. interacties met al uw medicatie, monitoren van het effect en de evt. bijeffecten, advies over de duur van het gebruik. Zoveel mogelijk worden alleen die medicijnen voorgesteld waarvan de doelmatigheid/doeltreffendheid/veiligheid “evidence based” zijn. De keuze zal zoveel mogelijk worden afgestemd op uw situatie.
  • Psychotherapie: is gesprekstherapie volgens een door de overheid erkende, goed omschreven methode. Alleen die methodes worden aangeboden waarvan de effectiviteit in het gestandaardiseerde wetenschappelijke onderzoek is aangetoond (evidence based) bij de aandoening waar u voor wordt behandeld. Belangrijke doelen: symptoom verlichting; verkrijgen van verklaringsmodel voor de ziekte; verbeteren omgang met stress; verbeteren omgang met anderen en eigen persoon; verbeteren van contact met eigen innerlijk; verbeteren van controle over eigen persoon.
  • Als een geregistreerd psychotherapeut bied ik de meest gebruikte soorten psychotherapie aan zoals (mentaliserende) cognitieve gedragstherapie; psychodynamische psychotherapie; cliënt gerichte psychotherapie (is mijn super specialisatie, m.n. focussing); systeemtherapie (partnerrelatie; gezin).