Het proces van intake:

  • U bent verwezen door uw huisarts naar een psychiater. Het is het van belang om alle correspondentie (van evt andere specialisten) mee te nemen over eerdere behandelingen, inclusief recente labwaardes en het volledige medicatie overzicht.
  • U wordt gevraagd om on-line een vragenlijstje in te vullen. Psychiaters zijn verplicht om het effect van hun behandeling te meten: een voormeting en een meting als de behandeling stopt.
  • Na aanmelding volgt op korte termijn een consult voor een intake ( duurt circa 1 uur).

Tijdens de intake kunt u uw klachten vertellen. Er zullen aanvullende vragen worden gesteld ter verduidelijking van uw klachten, alsmede over evt meer op de achtergrond staande klachten over uw totale functioneren (zowel psychisch als lichamelijk voorzover dat onderscheid te maken valt, alsmede op andere levensgebieden zoals: relaties, werk, vrije tijd). Er wordt gevraagd naar uw mening over de ontstaanswijze van uw klachten. Er wordt samen met u gezocht naar evt “wortels” van uw klachten vanuit de kindertijd, vanuit het “gezin van herkomst”, vanuit de scholingsperiode, etc. Tot slot wordt er gekeken naar de invloed van uw levenswijze op uw klachten. Uw partner is welkom tijdens de intake. Evt wordt met u vervolg-/aanvullend onderzoek afgesproken.
Na de intake wordt een (voorlopige) diagnose gesteld, welke de basis vormt voor uw behandelplan.

Diagnose = een soort blauwdruk van wat er aan de hand is, toegesneden op uw persoon en behelst de samenvoeging van

  1. het “syndroom” (= het geheel van al uw klachten) conform het DSM systeem (wordt internationaal gebruikt),
  2. de tekenen die zichtbaar worden in het gesprek en blijken uit het onderzoek van de “psychische functies” door de psychiater tijdens de intake, aangevuld met
  3. evt gegevens van derden (familie, partner etc), aangevuld met een
  4. hypothese over de ontstaanswijze van het geheel met in acht nemen van uw persoonlijke leergeschiedenis en eigenschappen, aangevuld met uw persoonlijke
  5. lichamelijke eigenschappen blijkens lichamelijk onderzoek bij de huisarts of via aanvullend onderzoek bv lab onderzoek.

Behandelplan: bevat de diagnose en het plan van aanpak conform de hiervoor geldende richtlijnen voor psychiaters. Plan van aanpak: de doelen die gesteld worden en de methodes die er bij worden gebruikt (bv medicamenteuze behandeling en psychotherapie), de tijd die u er voor zou moeten investeren, evaluatie van de behandeling, afspraken die u maakt met uw psychiater over de “randvoorwaarden” bv in geval van crisis. Het behandelplan kan pas in werking treden wanneer er overeenstemming is tussen u en de psychiater.
Alleen uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van de intake middels een brief, waarvan u zelf ook een kopie ontvangt. Daarin staat ook uw behandelplan. Tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt.
Contact met derden is alleen mogelijk wanneer u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en alleen van dokter naar dokter (of soms psycholoog) en alleen schriftelijk en in kopie aan uzelf. Dit i.v.m. het medisch beroepsgeheim.